Novinky

Predmety

Tanec je reč tela

Tanečná príprava

V tanečnej príprave žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmenu taktu, orientovať sa v priestore. V polohách na zemi i v stoji získavajú žiaci základné telesné dispozície pre klasický tanec.

Klasický tanec

Je pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou, ktorý kladie veľké nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie na uvedomelý pohyb, má svoje pravidlá a štýl. Kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja tanečnú techniku. Vychádza z niekoľkých tanečných princípov (vytočenosť, akademický obdĺžnik…) a používa francúzsku terminológiu. Klasický tanec, ktorý mnohí ľudia považujú za „balet“ považujeme za základ každého kvalitného tanečného prejavu.

Kreatívny tanec

Je tanečný smer, ktorý vznikol na začiatku 20.storočia a priniesol zmeny v poňatí tanečného umenia. Svojím pohybom, priestorovou a hudobnou slobodou rozvíja tanečnosť a tvorivosť žiakov. Oboznamuje žiakov s vlastnosťami priestoru, rozvojom a kvalitou pohybu, učí počúvať, precítiť a vytancovať hudbu.

Džezový tanec

Džezová kultúra pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života kmeňov. Sprevádzala ich pri rôznych rituáloch a ceremóniách. Po objavení Ameriky v roku 1962 a postupnej násilnej deportácií černochov na jej územie bol tanec, spev, hudba jediným prejavom emócií otrokov. Tu nastalo prelínanie nielen afrického umenia rôznych kmeňov, ale aj splývanie s európskou kultúrou otrokárov. Charakteristická pre džezový tanec je jeho polyrytmia a polydynamika, koordinačne ťažký a excentrický pohyb. Džezový tanec má veľa podôb, od viac etnických až po scénické.

Ľudový tanec

Slovensko bolo v minulosti rozdelené na územno-správne celky, ktoré mali istú vnútornú hospodársku a kultúrnu väzbu. Od konca 13. storočia do polovice 19. storočia to boli stolice, potom župy. Toto hospodárske rozdelenie, ako i geografické členenie Slovenska viedli k vytvoreniu niekoľkých slovenských tanečných oblastí. Ľudový tanec je jedným z tradičných prejavov ľudu, vedie súčasného tanečníka k poznávaniu svojho a iných regiónov, ich histórie, zvykov a piesní. V našej škole sa žiaci naučia ľudový charakter niekoľkých slovenských tanečných oblastí počas šiestich rokov. Sú to Myjavská, Zemplínska, Horehronská, Podpolianska, Liptovská, Oravská a Goralská tanečná oblasť.

Country tanec

Ľudové tance (country dances) rôznych európskych národov sa navzájom ovplyvňovali až kým ich koncom 19-teho storočia definitívne nevytlačili párové tance, najmä valčík a polka. Až v druhej polovici 20-teho storočia sa znovu prehĺbil záujem o ľudové tance a to aj vďaka prenikaniu americkej country hudby a tancov do Európy. Tie sa zachovali ako tance európskych prisťahovalcov. Menili sa, miešali sa v nich rôzne vplyvy a vznikali ich nové formy (radové tance, kruhové a promenádne tance, rôzne typy štvoryliek, tradičné country tance a ich nové formy).

Clogging – westernový step

Domovom cloggingu sú Appalachianské hory v severnej Amerike. Dnes sa z toho vyvinul rýchly,napínavý a zábavný štýl tanca. V minulosti sa tancovalo v topánkach s drevenými podrážkami, odtiaľ je aj názov clogging. Dnes majú tanečníci špeciálnu obuv s pripevnenými klopkajúcimi plechmi. Clogging je v dnešnej dobe jedna z najpopulárnejších foriem amerického ľudového tanca, má s najväčšou pravdepodobnosťou pôvod v írskom stepe a anglickom cloggingu, ktorý so sebou do Ameriky priviezli osadníci z Írska a Anglicka. Tu sa potom mnoho ďalších vplyvov, ako indiánska a černošská hudba a tanec, zaslúžilo o vznik tradičného appalačského cloggingu a Flatfoot dancingu.