Novinky

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Aktuálne informácie o tejto oblasti nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim predagogickým a odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon predagogickej alebo odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.