Novinky

Koncepcia školy

Koncepcia rozvoja Súkromnej základnej umeleckej školy Pierrot,
Námestie A. Bernoláka 375/1, Námestovo

Vypracovala: PaedDr. Janka Babuliaková

Filozofia školy

Poslaním výchovy a vzdelávania Súkromnej ZUŠ je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete kultúry a realizoval plnohodnotne svoj umelecký talent. Snahou školy bude rozvinúť umelecký a osobnostný potenciál každého dieťaťa. Naučiť žiakov kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo i kolektívne. Podporiť prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripraviť svojich žiakov na vyššie umelecké vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov (profesionálnych, neprofesionálnych). Škola svojou činnosťou zabezpečuje zdravý citový život detí. V okolí Námestova svojou prezentáciou Súkromná ZUŠ vychováva umeleckých divákov.

Vízia školy

Škola by mala byť v regióne kultúrnym, umeleckým a spoločenským centrom. Súkromná ZUŠ chce dosiahnuť status kvalitnej otvorenej umeleckej školy so spoločenstvom žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s ohľadom i na kvalitnú umeleckú prezentáciu. Škola by mala vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti so špecifickým dôrazom na:

 • Vzdelanie – vytvoriť prostredie širšej ponuky umeleckých výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Vzájomná úcta talentov – žiakov viesť k úcte jednotlivých umeleckých odborov a k ich vzájomnému prepojeniu a spolupráci medzi sebou.
 • Prezentácia – učiť žiakov adekvátne sa kvalitne umelecky prezentovať na verejnosti. Súťažne podporiť a motivovať jednotlivcov i kolektívy.
 • Podpora kreativity – viesť žiakov k čo najväčšej kreativite, umeleckej slobode a využitiu vlastnej osobnosti v zvolenom umeleckom smere.
 • Harmonická osobnosť – zo žiakov sa snažiť vytvoriť harmonickú osobnosť – naplnenú psychicky, emocionálne i fyzicky. Vyzdvihnúť emocionalitu žiaka a jej využitie v umení.
 • Podpora rodiny – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy.
 • Vzdelávanie pedagógov– dať možnosť pedagógom sa v svojom umeleckom odbore ďalej profesijne vzdelávať a zdokonaľovať.
 • Vzťah k okoliu a regiónu – formovať u detí hrdosť na kultúrne tradície regiónu a regionálnu kultúru, vytvárať aktívny zásah do umeleckého života mesta Námestovo.
 • Stop drogám, vulgarizmu a vandalizmu – naučiť žiakov využiť plnohodnotne, prospešne svoj voľný čas a poukázať na nepriazeň drog, vulgarizmu a vandalizmu. Uvedomiť si vyššiu hodnotu človeka zaoberajúceho sa svojim vzdelávacím i umeleckým rastom.

Špecifiká Súkromnej základnej umeleckej školy

SZUŠ Pierrot má štyri umelecké odbory:

 • Hudobný odbor (hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na flaute, hra na saxofóne, hra na gitare, hra na husliach, sólový spev, zborový spev)
 • Výtvarný odbor (kresba, maľba, modelovanie, keramika, dekoratívne činnosti, grafika, rezbárstvo, fotografia)
 • Tanečný odbor (základné štúdium – klasický, jazzový a ľudový tanec, rozšírené štúdium o clogging – westernový step)
 • Literárno-dramatický odbor (dramatická príprava, dramatická slovesnosť, umelecký pohyb, hlasová príprava, umelecký prednes, štúdium rolí)

SZUŠ Pierrot sídli na Námestí A. Bernoláka 375/1 v Námestovo v prenajatých priestoroch budovy Makyta, kde sa vyučujú všetky štyri umelecké odbory. Elokované pracoviská má na ZŠ Krušetnici, ZŠ v Lokci, ZŠ v Tvrdošíne.

Hlavné špecifikum – synkretický charakter školy Pierrot, spolupráca ako aj vzájomné dopĺňanie sa medzi-odborových umeleckých predmetov do jedného celku Súkromnej ZUŠ.

 

Analýza súčasného stavu školy

A) Image školy

 • Súkromná ZUŠ Pierrot sídli na Námestí A. Bernoláka 375/1 v Námestove v budove Makyty v prenajatých priestoroch
  • počet žiakov 519
  • riaditeľňa
  • administratíva a zároveň zborovňa
  • herňa pre deti
  • krojovňa a kabinet v tanečnom odbore
  • počet pedagogických pracovníkov je 25
  • počet nepedagogických pracovníkov sú 3
  • počet externých pracovníkov – 1
 • V záujme školy Pierrot je šíriť vedomosti umeleckých odborov čo najviac, využívať efektívne učenie,
  rozvíjať plnohodnotné osobnosti detí s dôrazom na ich emocionalitu, prebúdzanie kreativity v človeku, rozvíjať celostný rozvoj osobnosti žiaka.
 • Reprezentácia školy na verejnosti v oblasti výchovných koncertoch, rôznych kultúrnych podujatiach, tvorivých dielňach pre deti.
 • Zúčastňovať sa na regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach a tanečných prehliadkach.
 • Hlavným image školy je pomôcť mládeži nájsť svoju umeleckú osobnosť a správne ju využiť, nepremrhať voľný čas, vychovávať umelecké publikum v okolí Námestova a šíriť regionálne tradície.

B) Klíma školy

 • klíma školy je na dobrej úrovni
 • medzi pedagogickým zborom vládne priateľskosť, kolegialita a spolupráca
 • pedagogické pôsobenie je na dobrej úrovni
 • psychohygienické podmienky sú na primeranej úrovni
 • spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni
 • klíma medzi žiakmi školy je na dobrej úrovni, deti navzájom spolupracujú a podporujú sa

C) Organizácia školy

 • zriaďovateľom školy je PaedDr. Janka Babuliaková
 • pedagogickí pracovníci 25, z toho zriaďovateľka a riaditeľ školy
 • nepedagogickí pracovníci 3, z toho 1 školníčka a administratívny pracovník sú interní pracovníci a 1 ekonómka je externá pracovníčka
 • vyučovanie v SZUŠ prebieha v hlavných priestoroch v budove Makyty, kde je 11 tried pre hudobný odbor, 2 triedy pre výtvarný odbor, 2 tanečné sály pre tanečný odbor, 1 trieda pre literárno-dramatický odbor
 • organizáciu a riadenie má v svojej kompetencii riaditeľ a zriaďovateľka.

D) Materiálne zabezpečenie školy

 • materiálno-technické vybavenie školy zodpovedá požiadavkám MŠ SR, je na primeranej úrovni a stále je čo vylepšovať.

E) Významné aktivity školy

 • Sú na výbornej úrovni.
 • Tanečný odbor sa zapája do kultúrneho diania nielen v meste Námestove, ale aj v jeho okolí. Od svojej existencie deti svojimi tanečnými výkonmi presvedčili na rôznych súťažiach porotcov a počas štyroch rokov získali pre školu Pierrot 17 pohárov. Najvýznamnejšie ocenenia – Medzinárodná súťaž v Bratislave „Pohyb bez bariér“ 2012 – zlato, Celoslovenská súťaž v Bratislave „Pohyb bez bariér“ 2013 – zlato a striebro, Celoslovenská súťaž 2014 v Žilne – zlato, Celoslovenská súťaž v Trebišove 2014 – zlato a striebro. Tanečná súťaž v Žiline 2015 – semifinále Majstrovstvá Slovenska – zlato v open dance od 8 do 11 rokov. Majstrovstvá Slovenska v Bratislave – finále 2015 – zlato v open dance od 8 do 11 rokov. Majstrovstvá Slovenska v Leviciach 2015 – zlato v open dance od 9 do 13 rokov – postupujeme na Medzinárodnú súťaž do Balatonfúred. Potom nasledovali ďalšie úspechy. Na Majstrovstvách Európy v maďarskom Balatonfured a rumunskom Brašove získali Pierroti z Námestova za tance Dancing shoes a Roundtable Rival, Rozkazovačky zo Žaškova, Katchi, Šukar čajori, Jabĺčko boli ocenené zlatými medailami a navyše špeciálnou cenou poroty. Výborné výsledky dosahuje okrem westernového stepu, ľudového tanca aj tanečná gymnastika. Tanečníci boli pozvaní tancovať v roku 2019 SND v Bratislave v Krištáľovom krídle na pieseň Lipová lyžka.
 • Výtvarný odbor sa zúčastňuje a prezentuje prácami detí a učiteľmi na rôznych akciách poriadané vlastnou školou či inými organizáciami určené pre deti z iných škôl. Počas dvoch rokov svojej existencie získali 1. miesto – zlato na Celoslovenskej súťaži 2013 v Košiciach Pop – rock – jazz topánka. Ďalšie roky deti získali umiestnenie v súťaži Maľovaná zuška, Talent – umenie – kumšt, V ríši divov.
 • Divadelný odbor si začína vychovávať plnohodnotné osobnosti, ktoré pracujú na slovnej zásobe a jej využívaní v danej roli, v pohybovej aktivite a jej emocionálnom vyjadrení a v speve. Najmladší divadelný odbor získal umiestnenie na oravskej súťaži detskej tvorivosti Zuzanka Hraškovie. O rok neskôr na súťaži O erb mesta Dolný Kubín s muzikálom Čertíci druhé miesto a postup na na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď.
 • Hudobný odbor si vychováva mladú generáciu hudobníkov, ktorí postupne získavajú skúsenosti a zručnosti s hudobným nástrojom, ktoré ako starší zúročia vo svoj prospech. Flautisti sa každoročne pripravujú na celoslovenskú súťaž Čarovná flauta, šikovní sú aj klaviristi, gitaristi, akordeónisti a huslisti, ktoré svoje dovednosti a zručnosti prezentujú na verejnosti v rôznych zoskupeniach a súboroch. Speváci úspešne reprezentujú školu na súťaži Vokálna jar v Kysuckom Novom meste a iných speváckych súťažiach.

Počas svojho pôsobenia sa Súkromná ZUŠ Pierrot v Námestove stala jedným z kultúrnych, umeleckých a spoločenských centier regiónu. Vychováva žiakov ako činorodé, harmonicky rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti.

 

Dlhodobý strategický plán a úlohy školy na kalendárny rok je 2020/2021 

Dlhodobé ciele v školskom roku 2020/2021 je veľmi náročné plánovať a naplniť, keďže je ťažká situácia ohľadom mimoriadnych opatrení Covid 19. Hlavným cieľom a strategickým plánom je flexibilita a tvorivosť pedagógov SZUŠ Pierrot, aby spojenie vo výučbe (aj keď nie v niektorých prípadoch osobné – výučba online) bolo aj naďalej. Ďalším významným cieľom je, aby deti za podpory rodičov a prostredníctvom odbornosti pedagógov si našli priestor na rozvoj umeleckého cítenia a rozvíjali svoje zručnosti a umelecké nadanie. Našou snahou je, aby dieťa, ktoré bolo zverené do našich rúk, nadobúdalo vedomosti osobným kontaktom, ale aj počas výučby online rozvíjalo svoju osobnosť, svoje vnútorné cítenie v umeleckom smere, ktorý si vybralo (spev, hudba, tanec, divadlo). 

Ľudská tvorivosť nemá hranice, už počas minulého roku to preukázali žiaci, a pedagógovia všetkých umeleckých odborov a rodičia na koncoročných komorných koncertoch, ako aj vystúpením pre verejnosť. Žiaci nádherne previedli svoje umelecké zručnosti, ktoré počas ťažkej situácie nadobudli online výučbou. 

Plne verím, že každé vzdelávanie posunie osobnostne, harmonicky a celostne dieťa ďalej. Nič nezabráni v jeho rozvoji  a v ponímaní sveta a seba samého. 

 

A) Image školy

 • zabezpečiť didaktické materiálne a technické vybavenie všetkým odborom školy
 • prezentovať školu prostredníctvom jej priestorov, www.stránky a priamym kontaktom s verejnosťou na kultúrnych podujatiach cez tanečné, hudobné a divadelné vystúpenia až po tvorivé dielne výtvarného odboru
 • reprezentovať školu na súťažiach, tanečných prehliadkach a výchovných koncertoch,
  podporiť a viesť pedagógov k ich skvalitneniu vyučovacieho procesu
 • vzájomná kontrola, spolupráca a pomoc v práci pedagógov medzi sebou vo svojom odbore
 • celkové skvalitnenie práce ZUŠ vo všetkých smeroch
 • zvýšiť efektivitu učenia
 • podchytiť talenty a dať im možnosť kreatívne a plnohodnotne sa uplatniť

B) Klíma školy

 • posilniť a rozvíjať dôveru rodičov k škole
 • vytvoriť pozitívny vzťah ku škole u žiakov, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti
 • zapájať rodičov do diania v škole prostredníctvom kultúrnych podujatí, triednych besiedok a koncertoch, otvorených hodín ako aj zapájanie sa v rôznych akciách školy
 • zvýšiť pocit bezpečia osobnosti dieťaťa a celkovej klímy školy
 • podporiť vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi
 • skvalitňovať a posilňovať medziodborovú spoluprácu
 • skvalitniť psychohygienické podmienky

C) Organizácia a riadenie

 • zvýšiť odbornosť vyučovania
 • pridržiavať sa vzdelávacieho a výchovného programu s dôkladnými plánmi a cieľmi školy
 • skvalitniť riadiaci proces (informačný, motivačný, hodnotiaci)
 • skvalitniť pedagogickú dokumentáciu
 • prezentovať úspechy školy a konkrétne zásluhy jednotlivých pracovníkov

D) Materiálne zabezpečenie školy

 • technické vybavenie školy, aby zodpovedalo požiadavkám MŠ SR

Dlhodobé ciele

 • vytvoriť podmienky pre nových kvalifikovaných pedagógov
 • vytvoriť projekty medzi-odborovej spolupráce
 • stále vylepšovať riadenie školy
 • zvýšiť prezentáciu hudobného, literárno-dramatického odboru a výtvarného odboru
 • zorganizovať viac vlastných akcií školy
 • zvýšiť reklamu a skvalitňovať prácou meno školy
 • OTVORENÁ ŠKOLA

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“