Novinky

História školy

Súkromná základná umelecká škola Pierrot na Bernolákovej 375/1 v Námestove bola zriadená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR-6669/2010-917 zo dňa 4. augusta 2010 o jej zaradení do siete škôl v SR zriaďovacou listinou vydanou PaedDr. Jankou Babuliakovou v Námestove 1. septembra 2010. Riaditeľom sa stal Jozef Babuliak.

V súčasnosti má škola 4 odbory – TANEČNÝ, HUDOBNÝ, VÝTVARNÝ a DIVADELNÝ, svoje služby poskytuje v Námestove, v  Tvrdošíne, v Lokci  a v Krušetnici.

Žiaci školy môžu získať primárne umelecké vzdelanie (ISCD 1B) a nižšie sekundárne vzdelanie (ISCD 2B). Okrem toho pripravuje žiakov na štúdium v konzervatóriách, stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním.

Súkromná základná umelecká škola pravidelne prezentuje nadobudnuté zručnosti žiakov na verejnosti, a to vystúpeniami pre rodičov a priateľov školy, materské školy a základné školy. Zúčastňuje sa krajských, celoslovenských, medzinárodných, európskych a dokonca aj na celosvetových súťažných podujatiach.

V čom sme špeciálni?

Súkromná ZUŠ si zvolila mediálny názov PIERROT, ktorý má synkretický charakter. Spája umelecké zložky ako hudbu, spev, tanec, divadlo a výtvarnú zložku do jedného celku. Škola sa prezentuje ako ucelený celok, kde vládne príjemná atmosféra školy, ktorú tvoria žiaci, rodičia, učitelia a nepedagogickí zamestnanci. 

Súkromná  ZUŠ  PIERROT je pre deti, otvorená deťom, ich individualite, identite a osobnosti.  V hudobnom odbore sa dieťa učí hudobným zručnostiam v hre na hudobnom nástroji už od začiatku prípravného štúdia súčasne s hudobnou teóriou. V literárno-dramatickom odbore je výučba všetkých predmetov, ktoré posúvajú dieťa v artikulácii, v slovnej zásobe, v prednese a v dramatizácii. Deti si cibria svoj talent v divadelných hrách a muzikálových žánroch. Vo výtvarnom odbore je okrem hlavných predmetov rozšírené štúdium o hrnčiarstvo, práca s hlinou a rezbárstvo. V tanečnom odbore sú hlavné predmety klasický tanec – balet, ľudový tanec, moderný/džezový tanec a rozšírené štúdium o step a gymnastiku.

Súkromná ZUŠ Pierrot má vytvorené podmienky aj pre čakajúce maminky s malými deťmi v oddychovej zóne so suchým bazénom a rôznymi hračkami pre deti.