Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Školský poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky MŠ SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl (schválené MŠ SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

 

OBSAH

 1. VŠEOBECNÉ POKYNY
 2. PRÁVA ŽIAKOV
 3. POVINNOSTI ŽIAKOV, DOCHÁDZKA, SPRÁVANIE SA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA,VÝCHOVNÉ OPATRENIA
 4. NARIADENIA ŠKOLY
 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam školský poriadok, ktorý je platný od 01.09. 2010 pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Pre žiakov je platný osobitne Vnútorný školský poriadok pre žiakov vydaný riaditeľom školy, ktorý dopĺňa Školský poriadok a je platný od 01.09.2010.

 

I. VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Žiaci budú oboznámení s týmto Školským poriadkom a Vnútorným školským poriadkom pre žiakov nasledovne:
  • žiaci tanečného, hudobného, výtvarného a divadelného odboru – PŠ, základného štúdia prvej časti prvého stupňa, základného štúdia druhej časti prvého stupňa, žiaci druhého stupňa a ŠPD na prvej vyučovacej hodine
  • rodičia – na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku. Poučenie o školskom poriadku žiaci potvrdia podpisom.
 2. Vyučovanie na škole sa začína rôzne podľa rozvrhov najskôr o 12:00
 3. Prestávky trvajú: 15,10 alebo 5 minút (podľa rozvrhu).
 4. O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia informovať:
  • pred alebo po vyučovaní u triedneho učiteľa
  • na rodičovskom združení v závažných prípadoch u riaditeľa
 5. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom.
 6. Ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.
 7. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú vždy včas zverejňované na hlavných nástenkách školy a alokovanom pracovisku, po zriadení na internetovej stránke školy (informácia bude aktuálne vyvesená).
 8. Zákonný zástupca môže komunikovať s riaditeľstvom po telefonickej dohode.

 

II. PRÁVA ŽIAKOV

 1. Každý žiak má právo poznať svoje práva a povinnosti, ktoré upravuje tento Školský poriadok a Vnútorný školský poriadok pre žiakov.
 2. Žiak má právo:
  • na primeraný výklad učiva, zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela
  • študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
  • na omyl
  • vedieť termín skúšania
  • na objektívne hodnotenie
  • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
  • vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
  • spolupracovať podľa charakteru určenej či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy
  • na dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa“ prijaté UNESCOm 20. novembra 1959
  • na rešpektovanie zdravotných problémov, náboženského cítenia
  • každý žiak má právo zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou.

 

III.POVINNOSTI ŽIAKOV

 1. Každý žiak má povinnosť poznať tento Školský poriadok a Vnútorný poriadok školy pre žiakov a dodržiavať ho.
 2. Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku.

Čl. 1
Dochádzka žiakov do školy

 • Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v danom odbore určené učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.
 • Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas (najskôr 10min. pred vyučovaním a najneskôr 5 min. pred vyučovaním).
 • Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie.
 • Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke.
 • Žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu bez vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku knižku a potvrdili to podpisom.
 • Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.
 • Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.
 • Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:
  • na jeden deň – uvoľňuje vyučujúci
  • na viac dní – uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.
 • Žiak chodí do školy vhodne a čisto upravený.
 • Žiak chodí do školy pripravený.

Čl. 2
Príchod žiakov do školy

 • Triedy otvára pedagóg ZUŠ, ktorý čaká na žiakov pred vyučovaním.
 • Alokované pracovisko – vchod pre ZUŠ otvára pedagóg, ktorý čaká na žiakov pred vyučovaním.
 • V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci sa prezúvajú vo vstupnej chodbe. Odev a obuv si žiaci uložia do šatne. Do tanečnej triedy si nosia len nápoj na pitie. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budov školy.
 • V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skatebordy, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

Čl. 3
Správanie sa žiakov na vyučovaní

 • Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.
 • Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh odevu. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.
 • Žiak obzvlášť na TO nosí povinne dres a charakteristickú obuv – piškóty. Na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne vyučovacie hodiny.
 • Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku.
 • Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ navštevuje.
 • Žiak udržuje tanečnú triedu a priestory školy v čistote a poriadku.
 • V triede a v školských priestoroch chránia školský majetok, šetria učebné pomôcky i technické a materiálne vybavenie. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť.
 • Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 • Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede pokojne očakáva príchod vyučujúceho.
 • Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.
 • Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v jej okolí.
 • Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami v TO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom.
 • Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet objaví, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.
 • Počas vyučovania majú žiaci vypnuté mobilné telefóny. V prípade nerešpektovania tohto príkazu učiteľ zoberie vypnutý telefón, vráti rodičom a upozorní ich na porušenie školského poriadku dieťaťom. Spíše zápisnicu o prevzatí mobilu.
 • Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
 • Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom pedagóga hlavného predmetu.
 • Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, divadlách, súťažiach, dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia sa.
 • Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci. Škola bezprostredne po úraze zabezpečí:
  1. odborné lekárske ošetrenie
  2. informovanie rodiča
  3. záznam o úraze
 • Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho.
 • Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a vykrikovať.
 • Žiak bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynecháva. Ak žiak v TO vynechá za sebou 6 hodín vyučovania, triedny pedagóg pošle upomienku vo forme sms rodičovi, ak ani po tejto sms dieťa nezačne navštevovať ZUŠ, pedagóg pošle rodičovi písomnú upomienku podpísanú riaditeľom, v ktorej bude uvedené podmienečné vylúčenie žiaka z daného študijného odboru. Ak ani po tejto upomienke žiak nezačne navštevovať hlavné predmety, bude nasledovne zo školy vylúčený.
 • Ak žiak vynechá 1-krát bezdôvodne, prípadne z ľahkovážnych dôvodov súťaž, ktorej sa škola zúčastňuje, viac sa s jeho účasťou na súťažiach nebude počítať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.
 • Ak sa žiak 1-krát nezúčastní bezdôvodne, alebo z ľahkovážnych dôvodov vystúpenia, viac sa s jeho účasťou nebude rátať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.
 • Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí.
 • Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych opatrení.
 • Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.

Čl. 4
Správanie sa žiakov cez prestávky

 • Prestávky využívajú žiaci na oddych a na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 • Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe i v šatni nehlučne a dbá o vlastnú bezpečnosť.
 • Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie budovy Makyta.
 • Počas prestávok žiaci nevybiehajú z priestorov budovy Makyta v prezúvkach.
 • Ak žiak pokračuje po vyučovacej hodine ďalšou vyučovacou hodinou má nad ním dozor pedagóg, s ktorým mal vyučovaciu hodinu, kým ho neodovzdá ďalšiemu pedagógovi, s ktorým bude mať nasledujúcu hodinu.

Čl. 5
Odchod žiakov zo školy

 • Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje pracovné miesto. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní.
 • Z kolektívneho vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho, pod jeho vedením odchádzajú k miestu určenému na prezutie.
 • V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.
 • Žiak zo školy odchádza po skončení vyučovania nasledovne:
  • mladší žiaci (prípravný ročník, 1. r, 2. r. ) len v sprievode zákonného
   zástupcu, rodič prevezme žiaka po skončení vyučovacej hodiny, aj ho prinesie.
  • k prevzatiu podpíše jednorázovo súhlas (za dieťa je zodpovedný rodič)
  • žiaci, ktorí odchádzajú po hodine domov sami a sami prichádzajú musia
   mať od rodiča podpísaný súhlas (za dieťa je zodpovedný rodič)
  • ak sa dieťa vracia späť do školského klubu, z neho i prichádza je
   prevzaté vždy na základe podpisu vyučujúceho v danú hodinu podľa
   rozvrhu.
  • starší žiaci odchádzajú zo školy na vlastnú zodpovednosť

Čl. 6
Starostlivosť o prostredie a majetok školy

 • Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné poškodenie alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.
 • Ak žiak prechádza z našej školy na inú ZUŠ, vypožičané materiály vráti škole.
 • Všetky vypožičané školské predmety (učebnice, kostýmy, knihy, atď.) vráti žiak škole na konci každého školského roka.
 • Rôzny majetok ZUŠ si žiak vypožičia v danom školskom roku na podpis.Žiaci TO majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu.
  • na konci školského roka žiaci TO a LDO majú povinnosť kostým, ktorý im škola dala
   vrátiť späť
  • ak sa žiak rozhodne kostým, ktorého určitú čiastku platila škola, si ponechať,
   môže tak urobiť, len po vyplatení jeho stanovenej čiastky, ktorú určí škola, aby
   sa kostým odkúpil.
  • ak žiak vráti poškodený kostým, tak musí vyplatiť škodnú čiastku určenú
   školou.

Čl. 7
Bezpečnosť a ochrana zdravia

 • Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.
 • Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.
 • Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.
 • Všetci zamestnanci dbajú na to, aby sa žiaci pohybovali po chodbách a schodišti pokojne, aby sa nenaháňali, neskákali po schodoch a pod.(nebezpečenstvo úrazu).
 • Vyučujúci dbajú na to, aby žiaci nenosili do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo.
 • Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude automaticky podieľať na dozore žiakov.
 • Žiaci otvárajú okná a roztvárajú zrkadlá na TO len pod pedagogickým dozorom.
 • Zistené nedostatky a poruchy sú zamestnanci povinní hlásiť riaditeľovi školy a následne ich zapíše do zošita porúch.
 • Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.
 • Pri úraze žiaka, postupuje pedagóg podľa pokynov v Prevádzkovom poriadku.
 • Pri akciách školy môže mať pedagóg pod dozorom najviac 15 detí.
 • V prípade celodenného podujatia je pracovník povinný vypracovať organizačné zabezpečenie akcie.

Čl. 8
Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

 • Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené MŠ SR dňa 29.01.2004 pod číslom 491/2003-091.
 • Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť:
  1. nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov a udelením diplomu za snahu, či konkrétnu aktivitu;
  2. vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľom školy pred kolektívom žiakov (podľa jeho uváženia – diplom, pohár, materiálna cena).
 • Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľ v zmysle ňou stanovenej hodnoty a formy.
 • Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny:
  1. nižší stupeň I – napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na vyučovanie) – informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK;
  2. nižší stupeň II- pokarhanie riaditeľkou školy po schválení v PR a informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK;
  3. vyšší stupeň I – napomenutie vyučujúcim prostredníctvom sms rodičom a prostredníctvom ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku);
  4. vyšší stupeň II – zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu);
  5. najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy.

 

IV. NARIADENIA ŠKOLY

 • Každý zamestnanec je povinný poznať a riadiť sa Prevádzkovým poriadkom školy, kde je presná organizácia školy a jej činností.
 • Vyučovanie je organizované v súlade s platnými Učebnými plánmi pri zachovaní dĺžky vyučovacích hodín:
  1. 1 hodina = 45 minút sa delí na 20 +25
  2. 1,5 hodina = 70 minút sa delí na 45+25, alebo 35+35
 • Každú zmenu rozvrhu, či priestoru vyučovania je potrebné ohlásiť vedeniu školy.
 • Každú zmenu, či neprítomnosť v práci je pedagóg povinný hlásiť včas riaditeľovi školy s patričným odôvodnením.
 • Počas pracovnej doby môže pedagóg opustiť budovu školy len s vedomím riaditeľa školy.
 • Presun na alokované pracovisko sa neberie na vedomie, iba ak je v nesúlade s rozvrhom vyučujúceho.
 • Pedagóg je povinný dbať na estetickú, hygienickú a bezpečnú úpravu svojej triedy.
 • Pedagóg je povinný poznať a riadiť sa Pracovným poriadkom vypracovaným pre ZUŠ.
 • Každý pedagóg je povinný rešpektovať svojho nadriadeného (pedagóg vedúceho odboru atď…) a vykonať pokyny ním nariadené.
 • Každý zamestnanec je povinný zúčastňovať sa na poradách, na ktorú ho pozve poriadateľ ZUŠ (poriadané: umeleckými odbormi, riaditeľom, zástupcom riaditeľa, umeleckou radou, predmetovou komisiou, radou školy).
 • Pedagóg je povinný minimálne 2 x v školskom roku usporiadať rodičovské združenie , ak nie je usporiadané súhrnne pre celú školu. Ak riaditeľ vyzve konkrétneho pedagóga k prítomnosti na ZRPŠ je povinný sa zúčastniť.
 • Každý pedagóg je povinný sledovať nástenku v hlavnej zborovni, v tanečnom kabinete, na alokovanom pracovisku a riadiť sa jeho informáciami a úlohami.
 • Pedagógovia sú povinní sledovať a dodržiavať organizačný poriadok (kalendár) jednotlivých akcií, porád.
 • Umelecké odbory a ich vedúci odborov sa stretávajú 1-krát za dva mesiace, kde rozoberú konkrétne problémy v danom odbore, podelia sa o skúsenosti vyučujúcich a preberú ďalší proces , či zmeny vyučovania v danom odbore. Vedúci odborov je povinný vyhotoviť 2-krát v školskom roku hodnotenie svojich podriadených zamestnancov.
 • Umelecká rada sa stretáva podľa potreby akcií a umeleckých potrieb školy.
 • Predmetová komisia sa stretáva podľa potrieb riešenia problémov v škole a na prerokovanie ŠVP.
 • ZRPŠ sa koná minimálne 2-krát v školskom roku (môže byť aj spoločne pre všetky odbory).
 • Školská rada sa stretáva na vyzvanie riaditeľa a inak podľa stanov pre školskú radu.
 • Každý pedagóg je povinný myslieť na kontinuálne vzdelávanie a nahlási riaditeľovi školy v stanovenom termíne plán svojho vzdelávania.
 • Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:
  • Do 30.10. – za mesiace: september – december
  • Do 30.02. – za mesiace: január – jún
 • Žiak je povinný uhradiť poplatok ZRPŠ do 30. 01. za celý školský rok.
 • Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka – k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia.
 • Odhlásiť žiaka zo štúdia môže len zákonný zástupca prostredníctvom odhlášky, ktorú mu na vyžiadanie predloží triedny učiteľ.
 • Dôvod odhlásenia: z vážnych rodinných dôvodov, zo zdravotných dôvodov, z dôvodu odsťahovania sa, z dôvodu problematického dochádzania.
 • Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka – k 31. januáru a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľa školy maximálne na jeden školský rok.
 • Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia /po prerušení štúdia/ po vykonaní komisionálnej skúšky.
 • Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi hlavného predmetu, prípadne riaditeľovi školy.)
 • Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov písomnou formou môžu byť zohľadnené.
 • Pedagóg, ktorý je zodpovedný za akciu, ktorú poriada, alebo sa jej zúčastní ZUŠ so svojimi žiakmi je povinný z akcie spísať hodnotenie, kde uvedie klady a zápory.
 • Všetci zamestnanci sú povinní:
  1. prácu vykonávať osobne, podľa pracovnej zmluvy a náplne v určenomčase;
  2. pracovať riadne, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi;
  3. udržiavať poriadok na svojom pracovisku, oznamovať bezprostredne nadriadenému pracovníkovi nedostatky a poruchy, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, k poškodeniu majetku a podľa možností sa zúčastní na ich odstránení;
  4. nepožívať alkohol ani iné omamné látky na pracovisku, nenastupovať do práce pod ich vplyvom a dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku;
  5. ihneď oznámiť zmeny súvisiace so zmenami v osobných pomeroch (sobáš, zmena bydliska, rozvod, apod.), ktoré majú význam pre nemocenské poistenie, daňové poistenie a ďalšie;
  6. byť 10 min. pred začatím vyučovacieho procesu na pracovisku a odchádzať z neho až po jeho skončení. Bez súhlasu vedenia zamestnanec nesmie opustiť školu predčasne. Tento čas by sa rátal ako zameškaný pracovný čas;
  7. pracovať nadčas, ak mu vedenie prácu nadčas nariadila;
  8. dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie bezpečnosti pri práci;
  9. zamestnanci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením či nesplnením si povinností, prípadne úmyselným konaním;
  10. zamestnanec, ktorý sa dozvie, alebo je svedkom pracovného úrazu, zabezpečí prvú pomoc a ihneď upovedomí riaditeľa školy (to isté sa týka žiakov);
  11. viesť záznam o príchode a odchode do a zo zamestnania;
  12. riadiť sa rozvrhom dní pre zamestnancov a jeho prípadnými obmenami;
  13. pri riešení konkrétnych otázok vychádza zamestnanec z pracovno-právnych predpisov, rešpektuje ZP, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok a ostatné súvisiace predpisy.
 • Všetci zamestnanci sú povinní zaujímať sa o pohyb cudzích osôb v priestoroch školy, sprevádzať ich na miesto určenia, nenechávať ich samých a takto predchádzať najmä možným krádežiam, či iným rušivým momentom.
 • Počas pracovnej doby je zakázané prijímať návštevy cudzích osôb a rodinných príslušníkov.
 • Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa podľa vnútorne vypracovaného predpisu ZUŠ.

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zmeny v Školskom poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy (zriaďovateľom školy).
 • Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2010.
 • Prílohou Školského poriadku sú Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, schválené MŠ SR dňa 29.januára 2004 pod číslom 491/2003-091.
 • Tento školský poriadok dopĺňa Vnútorný poriadok školy pre žiakov, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Vyhláška o ZUŠ 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008.
 • O oboznámení sa s týmto poriadkom dávajú súhlas zamestnanci podpismi na prezenčnú listinu dodanú k tomuto dokumentu.

 

Schválené riaditeľom a zriaďovateľom SZUŠ, Bernolákova 375/1
v Námestove, 1.9.2010.