Novinky

Občianske združenie PIERROT DEŤOM

Názov občianskeho združenia: Občianske združenie PIERROT DEŤOM
Sídlo združenia: Bernolákova 375/1, 029 01 Námestovo
IČO: 42390681

Občianske združenie PIERROT DEŤOM
sa zriadilo podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie pri Súkromnej základnej umeleckej škole na Bernolákovej 375/1 v Námestove je dobrovoľným združením rodičov, zamestnancov a priateľov školy. Občianske združenie slúži na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu, skvalitnenia vyučovania a mimo vyučovacích aktivít talentovaných detí a mládeže.

Ciele a činnosti občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia je práca s talentovanými deťmi a mládežou v školskej a mimoškolskej činnosti.

Činnosť združenia je zameraná na:

  • Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia školy
  • Medzinárodné kontakty školy
  • Finančná podpora a ocenenie žiakov školy
  • Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy
  • Propagácia školy na verejnosti
  • Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

Darujte nám 2% z Vašich daní a my Vašim deťom vrátime oveľa viac.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre OZ PIERROT DEŤOM, ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020.

Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi na skvalitnenie, modernizáciu výchovno-vyučovacieho procesu a na nákup učebných pomôcok výlučne pre potreby žiakov SZUŠ Pierrot.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu.