Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy Námestie A. Bernoláka 375/1 Námestovo vypisuje v zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z.z.

Talentovky na školský rok 2023/24

už prebiehali  v mesiaci máj Námestovo v budove Makyta na 2. poschodí  (Námestie A. Bernoláka 375/1 v Námestove)

 • divadlo
 • tanec
 • spev
 • hudobné nástroje
 • výtvarný odbor

 

Na to, aby bolo dieťa prijaté do štúdia v hudobnom, divadelnom, tanečnom a výtvarnom odbore je potrebné vypísať prihlášku a čestné prehlásenie

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Do základného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.

Kritéria na prijatie žiaka do základného štúdia pre jednotlivé odbory:

 

Hudobný odbor (deti od 6 rokov)

 1. zaspievanie jednoduchej detskej alebo ľudovej piesne /podľa vlastného výberu/
 2. zopakovanie krátkeho rytmického úseku /tlieskaním, klepkaním/
 3. zisťovanie intonačných schopností /zaspievanie vopred zahraného tónu na klavíri/

Literárno-dramatický odbor (deti od 6 rokov)

 1. osobný pohovor s uchádzačom
 2. prednes poézie alebo prózy
 3. improvizácia
 4. skúmanie základných rytmických, intonačných a pohybových predpokladov

Tanečný odbor (deti od 4 rokov)

 1. odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku
 2. na prijímacích skúškach sa hodnotí rytmické cítenie uchádzača a jeho fyzické a pohybové dispozície

Výtvarný odbor  (deti od 5 rokov)

 1. uchádzač si so sebou prinesie 2-3 vlastné výtvarné práce
 2. skúšobná komisia bude hodnotiť spontánnosť výtvarného prejavu, nadanie a talent, estetické cítenie a techniku

Postup prihlásenia na našu školu:

 1. Prihlášku je potrebné vytlačiť, vyplniť v nej potrebné údaje a poslať alebo doručiť na adresu školy do 30. 6. 2022:  Súkromná ZUŠ Pierrot, Námestie A. Bernoláka 375/1, 02901 Námestovo
 2. Prijímacie talentové skúšky sa budú konať v mesiaci jún 2021. Presný termín bude zákonnému zástupcovi oznámený sms správou.
 3. O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje vedenie školy na základe odporúčania skúšobnej komisie menovanej riaditeľom školy. Rozhodnutie bude zaslané zákonnému zástupcovi alebo žiakovi poštou do 15.08. 2021.      
 4. Na prijímacie skúšky si so sebou prineste vypísané tlačivá (čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov – GDPR).
  Čestné prehlásenie

Poď s nami tvoriť skutočné umenie!