Novinky

Adaptačné vzdelávanie

Postup pri adaptačnom vzdelávaní (ďalej len AV)

 1. Prihláška začínajúceho učiteľa na AV
 2. Písomné oznámenie riaditeľa o zaradení začínajúceho učiteľa na AV (je ho potrebné oznámiť najneskôr do 10 dní pred jeho začatím).
 3. Menovanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca riaditeľom školy (uvádzajúcim môže byť samostatný pedagogický zamestnanec. Spolu s riaditeľom školy vytvoria záznam o AV učiteľa t.j. Príloha č. 1 k Smernici č. 19/2009-R a riadi sa zamestnávateľom vypracovaným programom AV učiteľa).
 4. Program AV pedagogického zamestnanca.
 5. Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania.
 6. Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania.
 7. Predhospitačný plán vyučovacej hodiny (nemusí byť, nie je v povinnej dokumentácii).
 8. Záverečná správa uvádzajúceho učiteľa (obsahuje mieru osvojenia si profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického zamestnanca.
 9. Menovanie členov skúšobnej komisie pri AV (skúšobnú komisiu menuje riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred ukončením vzdelávania a stáva sa jej predsedom, ktorý menuje ďalších dvoch členov skúšobnej komisie. V rovnakom termíne sú členovia komisie oboznámení so záverečnou správou uvádzajúceho pedagogického zamestnanca).
 10. Pozvánka na vykonanie otvorenej hodiny a záverečného pohovoru (písomná pozvánka na vykonanie otvorenej hodiny a záverečného pohovoru musí byť doručená najneskôr 10 dní pred uskutočnením uvedených činností).
 11. Zápisnica o ukončení AV ( zápisnicu podpíše predseda, členovia skúšobnej komisie a pedagogický zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu dostane pedagogický zamestnanec).
 12. Rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení AV (na základe zápisnice po uplynutí 15-dňovej lehoty od jej podpísania alebo do troch dní od podpísania protokolu o opravnom ukončení AV vydá riaditeľ rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení vzdelávania. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je pedagogický zamestnanec zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec).
 13. Osvedčenie o absolvovaní uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca do praxe (nemusí byť, nie je v povinnej dokumentácii).
 14. Termín ukončenia AV určuje zamestnávateľ. Podľa toho si prispôsobuje aj termíny prípravy dokumentácie.

riaditeľ školy Jozef Babuliak