Novinky

Výučba v SZUŠ počas opatrení Covid 19

Výučba v Súkromnej ZUŠ Pierrot počas mimoriadnej situácie Covid 19 prebieha individuálne v hudobnom odbore, nič sa v rozvrhu žiaka nemení.

Výučba v Súkromnej ZUŠ Pierrot v skupinovom vyučovaní prebieha online, žiakom budú posielané odkazy alebo  zverejnené videovýučby (podľa rozhodnutia vyučujúcich) na stránke školy *Pozri pod odkazom Odbory – online

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.