Novinky

Škola je opäť otvorená

Vážení rodičia, milí žiaci,

škola je pre vás otvorená od 1.6.2020 za prísnych epidemiologických opatrení, aby sme sa vyhli šíreniu nákazy. Ďakujem, že sa správate zodpovedne.

Zákonný zástupca

 • pri prvom nástupe žiaka do SZUŠ predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo SZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky.
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Opatrenia školy

 • do budovy školy vstupujú len žiaci, sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú,
 • pri vchodoch do priestorov školy škola zabezpečí každodenný zdravotný filter – meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk,
 • žiak sa prezuje a odchádza do triedy,
 • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch SZUŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
 • pedagogickí zamestnanci nosia rúška alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • učiteľ zabezpečí časté a intenzívne vetranie,
 • žiaci po vyučovaní odchádzajú domov a nesmú zdržiavať na chodbe.

Vyučovanie na elokovaných pracoviskách
Platí to isté ako v Námestove,

 • pedagogickí zamestnanci ZUŠ pri vstupe žiaka do ZŠ elokovaného pracoviska merajú teplotu bezkontaktným teplomerom a dezinfikujú ruky, dezinfikujú kľučky na dverách a školských hudobných nástrojoch, zabezpečujú vetranie v triede,
 • žiak prichádza na vopred stanovenú vyučovaciu hodinu podľa určeného rozvrhu a odchádza ihneď po ukončení vyučovacieho procesu do domáceho prostredia, nezdržuje sa v priestoroch školy,
 • pedagogickí zamestnanci ZUŠ dohliadajú na stanovené epidemiologické opatrenia ZŠ, v ktorom prebieha vyučovací proces ZUŠ.

Pedagogickí zamestnanci Súkromnej ZUŠ boli poučení o epidemiologických opatreniach a prístup k žiakom, ktorí prichádzajú na vyučovanie na pedagogickej porade dňa 29.05.2020.